دیواری 12 برگی

سایز 17*48

سایز 17*48

سایز 14*42

سایز 14*42