مقوایی

کد 1/ یک تکه

کد 1/ یک تکه

کد 2/ یک تکه

کد 2/ یک تکه

کد 3/ یک تکه

کد 3/ یک تکه

کد 4/ یک تکه

کد 4/ یک تکه

کد 5/ دو تکه

کد 5/ دو تکه

کد 6/ دو تکه

کد 6/ دو تکه

کد 7/ دو تکه

کد 7/ دو تکه

کد 8/ دو تکه

کد 8/ دو تکه

کد 9/ دو تکه

کد 9/ دو تکه